جانمایی و شناسنامه ساخت مدرسه شهید سیدین به روایت تصویر

جانمایی و شناسنامه ساخت مدرسه شهید سیدین به روایت تصویر

جانمایی و شناسنامه ساخت مدرسه شهید سیدین به روایت تصویر
چکیده:

  مدرسه شهید سیدین مدرسه ۹ کلاسه m1 m2 m4 m8 m9

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
بازدید: ۳۸۵۳