شروع عملیات اجرایی آرماتور بندی فنداسیون مدرسه شهید سیدین

شروع عملیات اجرایی آرماتور بندی فنداسیون مدرسه شهید سیدین

شروع عملیات اجرایی آرماتور بندی فنداسیون مدرسه شهید سیدین
چکیده:

روز دوشنبه بیست و دوم دیماه ۹۹ عملیات اجرایی آرماتور بندی فنداسیون مدرسه شهید سیدین آغاز گردید.

 

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
بازدید: ۲۹۷۱