نقشه برداری و تراز کردن سقف اول مدرسه

نقشه برداری و تراز کردن سقف اول مدرسه

نقشه برداری و تراز کردن سقف اول مدرسه
چکیده:

نقشه برداری مهندس به همراه پیمانکار پروژه و تراز کردن سقف اول مدرسه / ۳۰ فروردین۱۴۰۰

 

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
بازدید: ۴۸۸