نقشه برداری و پیاده کردن نقاط در زمین و تخلیه مصالح جهت تجهیز کارگاه

نقشه برداری و پیاده کردن نقاط در زمین و تخلیه مصالح جهت تجهیز کارگاه

نقشه برداری و پیاده کردن نقاط در زمین و تخلیه مصالح جهت تجهیز کارگاه
چکیده:

 

 

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
بازدید: ۵۱۶