مرحله دوم بتن ریزی ستونهای طبقه دوم مدرسه شهید سیدین
صفحه اصلی » پروژه های عمرانی » آرشیو "مدرسه شهید سیدین"