تصاویری از حضور مردم مؤمن کیش در نماز جمعه۲۳آبان۹۹

تصویر