تصاویری از حضور مردم بابصیرت کیش در نماز جمعه۱۹دیماه۹۹

تصویر