تصاویری از حضور مردم مؤمن کیش در نماز جمعه ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۰

تصویر