تصاویری از حضور مردم مؤمن کیش در نماز جمعه ۲۴ دیماه ۱۴۰۰

تصویر