محفل أنس با قرآن بومیان جزیره با حضور امام جمعه محترم۲۸رمضان المبارک

محفل أنس با قرآن بومیان جزیره با حضور امام جمعه محترم۲۸رمضان المبارک

محفل أنس با قرآن بومیان جزیره با حضور امام جمعه محترم۲۸رمضان المبارک
چکیده:

امام جمعه محترم چهارشنبه۲۸ رمضان المبارک در یکی دیگر از محافل أنس با قرآن بومیان جزیره حضور یافتند.

در ادامه برنامه حضور امام جمعه محترم در محافل أنس با قرآن بومیان جزیره کیش، چهار شنبه ۲۸ رمضان المبارک در یکی دیگر از این محافل حضور یافتند.

نویسنده: سید مرتضی مهدوی
منتشر شده در ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
بازدید: ۳۰۹۴